Porządek obrad sesji Rady Gminy


Sesja w dniu 28 września 2021 r. o godz. 14.30

21‑09‑2021 12:55:07

Radni Rady Gminy Mszana
Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1372) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 28 września 2021 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Mszanie.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXII/2021 Rady Gminy Mszana z dnia 25 sierpnia 2021 r.
5. Interpelacje.
6. Sprawozdania z prac komisji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2021 rok;
- b/ przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mszana na lata 2021-2023;
- c/ przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mszana na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028";
- d/ podjęcia pilnych działań mających na celu przeciwdziałanie drastycznym podwyżkom cen gazu, służącego do ogrzewania mieszkań.
8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana
/-/ Marek Liśnikowski

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372) niniejsze zawiadomienie służy do przedłożenia w zakładzie pracy celem urlopowania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sesja w dniu 25 sierpnia 2021 r. o godz. 14.30

18‑08‑2021 14:24:56

Radni Rady Gminy Mszana

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1372) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 
25 sierpnia 2021 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie. 
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXI/2021 Rady Gminy Mszana z dnia 29 czerwca 2021 r.
5. Interpelacje.
6. Sprawozdania z prac komisji.
7. Informacje przedstawicieli Gminy w związkach międzygminnych i stowarzyszeniach za I półrocze 2021 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2021 rok;
b/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gogołowa;
c/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 588/53 i 589/53 w Połomi;
d/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 969/7 i 966/7 w Mszanie;
e/ określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mszana w roku szkolnym 2021/2022.
9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana 
/-/ Marek Liśnikowski 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372) niniejsze zawiadomienie służy do przedłożenia w zakładzie pracy celem urlopowania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sesja w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 14.30

24‑06‑2021 13:30:55

Radni Rady Gminy Mszana
Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 29 czerwca r. o godz. 14.30. Sesja odbędzie się zdalnie, przez system
teleinformatyczny e-sesja, w przypadku braku możliwości technicznych jest możliwość wzięcia udziału na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad:
- a/ odczytanie wniosku Wójta Gminy Mszana o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXX/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
- a/ określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i  wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana
/-/ Marek Liśnikowski

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U.2020.713) niniejsze zawiadomienie służy do przedłożenia w zakładzie pracy celem urlopowania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sesja w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 14.30

27‑05‑2021 13:33:06

Radni Rady Gminy Mszana
Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) zwołuję  sesję absolutoryjną Rady Gminy Mszana w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIX/2021 Rady Gminy Mszana z dnia 14 kwietnia 2021 r.
5. Interpelacje.
6. Sprawozdania z prac komisji.
7. Raport Wójta o stanie Gminy.
8. Debata o stanie Gminy.
9. Wotum zaufania dla Wójta Gminy.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Mszana za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2020 rok.
11. Absolutorium dla Wójta Gminy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a/ zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2021 – 2028;
- b/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2021 rok;
- c/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu;
- d/ ustanowienia hejnału Gminy Mszana oraz zasad jego używania;
- e/ wystąpienia do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana
/-/ Marek Liśnikowski

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U.2020.713) niniejsze zawiadomienie służy do przedłożenia w zakładzie pracy celem urlopowania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sesja w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 14.30

07‑04‑2021 13:08:15

Radni Rady Gminy Mszana
Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 14.30. Sesja odbędzie się zdalnie, przez system teleinformatyczny e-sesja, w przypadku braku możliwości technicznych jest możliwość wzięcia udziału na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVIII/2021 Rady Gminy Mszana z dnia 9 marca 2021 r.
5. Interpelacje.
6. Sprawozdania z prac komisji.
7. Bezpieczeństwo na terenie Gminy.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a/ zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2021 – 2028,
- b/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2021 rok,
- c/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Połomia,
- d/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mszana – etap II,
- e/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mszana – etap IIIa,
- f/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mszana – etap IIIb,
- g/ przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszana w latach 2018-2022 - rok 2021",
- h/ przystąpienia Gminy Mszana do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021.
9. Rozpatrzenie petycji z dnia 17 lutego 2021 r. o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.
10. Rozpatrzenie petycji z dnia 26 lutego 2021 roku o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
11. Rozpatrzenie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Szkoły Podstawowej.
12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Mszana
/-/ Marek Liśnikowski


Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713) niniejsze zawiadomienie służy do przedłożenia w zakładzie pracy celem urlopowania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sesja w dniu 9 marca 2021 r. o godz. 14.30

02‑03‑2021 14:00:33

Radni Rady Gminy Mszana
Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 9 marca 2021 r. o godz. 14.30. Sesja odbędzie się zdalnie, przez system
teleinformatyczny e-sesja, w przypadku braku możliwości technicznych jest możliwość wzięcia udziału na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.
 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVII/2021 Rady Gminy Mszana z dnia 4 lutego 2021 r.
5. Interpelacje.
6. Sprawozdania z prac komisji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a/ zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2021 – 2028,
- b/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2021 rok, 
- c/ zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszana na lata 2018-2022 - rok 2021",
- d/ zwolnienia za część 2021 roku z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, - e/ zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- f/ uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana w 2021 roku.
8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana
/-/ Marek Liśnikowski

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713) niniejsze zawiadomienie służy do przedłożenia w zakładzie pracy celem urlopowania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sesja w dniu 4 luty 2021 r. o godz. 14.30

28‑01‑2021 12:16:24

Radni Rady Gminy Mszana
Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 4 lutego 2021 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVI/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 22 grudnia 2020 r.
5. Interpelacje.
6. Sprawozdania z prac komisji.
7. Informacje przedstawicieli Gminy w związkach międzygminnych i stowarzyszeniach za II półrocze 2020 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata
2021 – 2028;
- b/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2021 rok;
- c/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu;
- d/ przekazania petycji organowi właściwemu do jej rozpatrzenia;
- e/ przekazania petycji organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana
/-/ Marek Liśnikowski

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713) niniejsze zawiadomienie służy do przedłożenia w zakładzie pracy celem urlopowania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sesja w dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 14.30

08‑12‑2020 13:13:01
Radni Rady Gminy Mszana
Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 22 grudnia
2020 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie. Z powodu stanu
epidemicznego sesja odbędzie się częściowo zdalnie, za pośrednictwem systemu e-sesja.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXV/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 10 listopada 2020 r.
5. Interpelacje.
6. Sprawozdania z prac komisji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2021 – 2028;
b/ budżetu Gminy Mszana na 2021 rok;
c/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2020 – 2027;
d/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2020 rok;
e/ wydatków budżetowych, których realizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2020 r.;
f/ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana;
g/ określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
h/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
i/ planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mszana na 2021 r. ;
j/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Mszana a Miastem
Jastrzębie-Zdrój w sprawie powierzenia Miastu Jastrzębie-Zdrój realizacji zadania z zakresu
pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju na rzecz mieszkańców Gminy Mszana;
k/ planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana na 2021 r.;
l/ planu pracy Rady Gminy Mszana na 2021 r.
8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad.
Przewodniczący
Rady Gminy Mszana
/-/ Marek Liśnikowski
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U.2020.713) niniejsze zawiadomienie służy do przedłożenia w zakładzie pracy celem urlopowania.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
12,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 135 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 14
Informacja wytworzona przez:
Jerzy Mazur , w dniu:  23‑04‑2007 10:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jerzy Mazur
email: iod@mszana.ug.gov.pl tel.:602200036 fax: 32-4759760
, w dniu:  23‑04‑2007 10:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑09‑2021 12:57:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie