Zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, załączniki.

Jakie dokumenty
 • Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych (WBA - 3)
 • Załączniki:
  • dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • odpowiednie szkice lub rysunki (w zależności od potrzeb),
  • pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,


Podstawa prawna

Podstawa prawna; art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej.

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.
Brak odpowiedzi w w/w terminie, oznacza tzw. milczącą zgodę organu na wykonanie określonych w zgłoszeniu robót budowlanych.

Opłaty skarbowe
Za zgłoszenie - 5,00 zł
Za każdy załącznik - 0,50 zł

Tryb odwoławczy
Dotyczy wyłącznie decyzji o sprzeciwie organu na wykonanie robót budowlanych określonych w zgłoszeniu. Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody, za pośrednictwem Starosty, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł
 • za każdy załącznik - 0,50 zł


Dodatkowe informacje
 • Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
  1. budowa:
   • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
    • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
    • płyt do składowania obornika,
    • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o poj. do 25 m3,
    • obiektów do neutralizacji ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę,
    • naziemnych silosów na materiały sypkie o poj. do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m.
   • obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
   • obiektów małej architektury,
   • tymczasowych obiektów budowlanych, nie połączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż w okresie 120-dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu (z wyjątkiem obiektów związanych z przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla wykonania których konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę),
   • obiektów gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej, położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa,
   • opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegu morskiego, względnie brzegu morskich wód wewnętrznych , nie stanowiących konstrukcji oporowych,
   • ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych oraz o wysokości powyżej 2,2 m.
  2. wykonanie robót budowlanych polegających na:
   • remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów zabytkowych , jeżeli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu i instalacji gazowych albo zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej lub powodzią, a także nie wpływa na zmianę wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy na terenie miast,
   • instalowaniu i remoncie tablic i urządzeń reklamowych , z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
   • remoncie obiektów regulacji rzek,
   • wykonaniu i remoncie urządzeń melioracji szczegółowych, poza obszarami parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
   • wykonaniu i remoncie ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych,
   • remoncie sieci telekomunikacyjnych oraz napowietrznych sieci elektroenergetycznych, prowadzonych po dotychczasowych trasach,
   • remoncie dróg, torów i urządzeń kolejowych,
   • instalowaniu krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach zabytkowych,
   • instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych, o wysokości powyżej 3m,
   • wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu, objętych uprzednio uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na wykonywanie robót czerpalnych.
   • W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia.
   • Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robot budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.
   • Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
    1. zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
    2. pogorszenia stanu środowiska lub dóbr kultury
    3. pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych,
   • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
   • Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Karpiński
email: rkarpinski@finn.pl tel.:42 235 20 21 fax: 42 684 98 92
, w dniu:  13‑05‑2003 11:56:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Karpiński
email: rkarpinski@finn.pl tel.:42 235 20 21 fax: 42 684 98 92
, w dniu:  13‑05‑2003 11:56:18
Data ostatniej aktualizacji:
13‑05‑2003 11:56:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie